English Svenska

Pressmeddelande
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2020-02-17 17:31

Nyfosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 6,46 miljoner aktier (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Nyfosa beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq Stockholm klockan 9.00 den 18 februari 2020. Den potentiella Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats.Nyfosa är aktivt på den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter och ser fortsatta affärsmöjligheter. Nyfosa avser att använda den potentiella likviden från Nyemissionen för att upprätthålla Bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag.Styrelsen kan välja att när som helst avbryta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50


Johan Ejerhed, finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87

 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020, kl. 17.31 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nyfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nyfosa har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.