English Svenska

Pressmeddelande

2020-02-21 11:45

Nyfosa omräknar utdelningsförslag av aktier i Torslanda Property Investment AB

I Nyfosas bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, som offentliggjordes den 13 februari 2020, kommunicerades att styrelsen för Nyfosa föreslår årsstämman att besluta om en sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB ("TPI") och att varje 17 aktier i Nyfosa ska ge rätt till en (1) aktie i TPI, efter aktiesplit 10:1 i TPI:s aktie. Med anledning av det ökade antalet aktier i Nyfosa till följd av den riktade nyemission av aktier som Nyfosa genomförde den 17 februari 2020 har styrelsen omräknat sitt utdelningsförslag enligt vad som återges nedan.Varje 18 aktier i Nyfosa föreslås ge rätt till en (1) aktie i TPI, efter aktiesplit 10:1 i TPI:s aktie.Antalet aktier i TPI som föreslås delas ut till Nyfosas aktieägare motsvarar fortsatt en ägarandel av 15 procent i TPI i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87


 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020, kl. 11.45 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se