English Svenska

Pressmeddelande                                                                                4 mars 2020

2020-03-04 14:50

Nyfosa har tillträtt en fastighetsportfölj till ett totalt värde om cirka 4,2 MDSEK och emitterar 10 310 000 aktier

Den 16 december 2019 offentliggjorde Nyfosa att bolaget tecknat avtal med Randviken Fastigheter AB om förvärv av en fastighetsportfölj till ett totalt värde om 4,174 MDSEK. Förvärvet avser en portfölj av 79 kommersiella fastigheter. Affären har idag fullföljts och tillträde skett. Som en del i betalningen av köpeskillingen har Nyfosas styrelse beslutat att emittera 10 310 000 nya aktier, vilka tecknats av säljaren. Emissionen av de nya aktierna har skett med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 och medför en utspädning för existerande aktieägare i Nyfosa med cirka 5,6 procent av kapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020, kl. 14.50 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se

Dokument