English Svenska

Pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2020-02-17 23:10

Nyfosa genomför riktad nyemission av 6,46 miljoner aktier och tillförs 601 miljoner kronor

Styrelsen i Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 6 462 824 aktier till ett pris om 93 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 3 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 17 februari 2020. Genom Nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 601 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Bell Rock Capital Management, Carnegie Fonder, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Fonder och Swedbank Robur. Likviden från Nyemissionen avses användas för att upprätthålla Bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag.Nyemissionen innebär att antalet aktier i Nyfosa ökar med 6 462 824, från 167 728 249 till 174 191 073. Aktiekapitalet ökar med 3 231 412 kronor, från 83 864 124,50 kronor till 87 095 536,50 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Nyfosa efter Nyemissionen.I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Johan Ejerhed, finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020, kl. 23.10 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

 

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nyfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nyfosa har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.