English Svenska

STADIGA VINSTER PÅ EN OBESTÄNDIG MARKNAD

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt. Genom vårt sätt att arbeta ska vi vara Sveriges lönsammaste fastighetsbolag.

Nyfosas vision är att hitta och genomföra de mest lönsamma affärerna på en föränderlig fastighetsmarknad. Vårt fokus ligger på att identifiera och utveckla värden, samt utvinna det bästa ur varje investering, i syfte att maximera aktieägarvärde. Vi ska också skapa mervärden genom att vara bäst i fastighetsbranschen på komplexa transaktioner.

Tillväxt- och lönsamhetsmål*

  • En genomsnittlig årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent upp till ett totalt fastighetsvärde av 25 MDSEK (exklusive andelar i joint ventures).
  • Minst 15 procent avkastning på eget kapital över tid, före betald skatt.

* Tillväxt- och lönsamhetsmålen ska endast ses som målsättningar och inte som prognoser eller antaganden om framtida tillväxt och avkastning. Nyfosas verksamhet, resultat och finansiella ställning samt den makroekonomiska situation inom vilken Nyfosa verkar kan skilja sig avsevärt, och vara mer negativ, än vad som antogs vid upprättandet av dessa mål. Nyfosa kan även av andra orsaker komma att misslyckas med att uppnå dessa mål.

Finansiella riskbegränsningar**

  • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.

** Representerar inte finansiella mål utan riskbegränsningar, varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.