English Svenska

Socialt ansvar

Nyfosas företagskultur präglas av affärsmässighet, medmänsklighet och delaktighet. God affärsetik och förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter både internt och i kontakterna med externa parter. Hållbarhetspolicy och visselblåsarfunktion är exempel på verktyg som vi använder för att främja god affärsetik och för att motverka alla former av korruption. Hälsa och säkerhet är centrala områden för såväl medarbetare som hyresgäster och leverantörer.

Vi köper in en stor mängd material och tjänster från olika leverantörer, där el (vattenkraft), fjärrvärme, vatten, fastighetsskötsel, städ, yttre skötsel, målning och reparation av installationer står för en stor andel. I enlighet med branschens uppförandekod för leverantörer ställer vi aktiva miljö- och hållbarhetskrav på leverantörer i samband med upphandlingar. Nyfosas inköps- och upphandlingsprocess premierar leverantörer som har anslutit sig till branschens uppförandekod. För att ytterligare säkerställa kontroll över leverantörskedjan ser vi det som en fördel att begränsa antalet leverantörer samt att i första hand välja lokala leverantörer.