English Svenska

Miljöansvar

Nyfosa påverkar miljön genom sin verksamhet, bland annat i form av energianvändning, det avfall som bolaget genererar samt användning av material. Vi eftersträvar att kontinuerligt vidareutveckla vårt miljöarbete inom dessa områden.

Internt i organisationen sker ett aktivt arbete för att minska utsläpp vid exempelvis resor, energianvändning och inköp. Bland annat har vi under våren 2018 försett den fastighet där Nyfosas huvudkontor är beläget med en solcellsanläggning, där 318 solcellspaneler har installerats. Dessa beräknas bidra med 75 000 kWh per år.

Både vid nybyggnation och i förvaltning utgår vi ifrån att en fastighet påverkar miljön under hela sin livscykel. Därför använder vi endast förnyelsebar energi i de elavtal som Nyfosa har tecknat. Det innebär att all el som levereras till fastighetsbeståndet kommer från vattenkraft.

Vid projektutveckling, såsom renovering och ombyggnation, sker regelmässigt miljöanalyser för att utvärdera energibesparande åtgärder. I de nybyggnadsprojekt som vi är involverade i utgör miljöaspekten generellt en viktig del i planeringen, delvis för att hyresgäster i allt högre grad efterfrågar miljöanpassade lokaler. I förvaltningen och förädlingen av fastigheterna väljer vi i första hand lokala leverantörer för tillhandahållande av bland annat arbetskraft, råvaror och produkter.

I den löpande fastighetsförvaltningen gör vi åtgärder för att minska elförbrukningen i befintligt fastighetsbestånd, till exempel genom översyn av drifttider för ventilation och installation av mer energieffektiva uppvärmningssystem när äldre system byts ut. För att kunna följa upp, reducera och effektivisera energianvändningen använder vi ett energiuppföljningssystem i samtliga fastigheter där vi har avtal med energileverantörerna. Utifrån informationen i systemet kan vi identifiera källor till avvikande energianvändning och mäta utvecklingen av energiförbrukningen totalt och per kvm.

I transaktionsverksamheten har vi utvecklat en förvärvs- och försäljningsprocess där miljöaspekten utgör en central del. I samband med förvärv av fastigheter genomför bolaget miljöanalyser av alla fastigheter i syfte att identifiera eventuella miljörisker och för att bedöma vilka eventuella åtgärder som kan genomföras för att minska miljöpåverkan. Ett antal av Nyfosas fastigheter är i dag miljöcertifierade enligt Green Building, ett EU-initiativ för minskad energianvändning. En fastighet i beståndet är även miljöklassad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.