English Svenska

ETT FASTIGHETSÄGANDE FÖR FRAMTIDEN

Nyfosa ska vara en ansvarstagande aktör och en modern fastighetsägare. Därför utvärderar vi kontinuerligt hur vår verksamhet kan bidra till ett hållbart samhälle.

I både vår fastighetsförvaltning och transaktionsverksamhet är hållbarhetsarbetet en viktig styrparameter, med inriktning på goda ekonomiska resultat, hänsyn till miljön och socialt ansvar. Till grund för arbetet har styrelsen fastställt en hållbarhetspolicy som synliggör och konkretiserar vilka åtgärder Nyfosa ska vidta i verksamheten, samt vilka mål organisationen ska sträva mot. Policyn innehåller riktlinjer för miljöansvar, där bland annat materialval, energianvändning och utsläpp av växthusgaser behandlas, samt riktlinjer för socialt ansvar – däribland krav på hälsa och säkerhet, arbetsmiljö och jämställdhet.