English Svenska

Strategiskt grönt ramverk

Nyfosa arbetar med en långsiktig strategi som gynnar våra aktieägare och en hållbar utveckling. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. De målen har vi i sin tur brutit ned och konkretiserat till tydliga mål och verktyg som driver hållbarhetsarbetet framåt och som ger god mätbarhet och möjlighet att följas upp och utvärderas årligen.

Mål som gör det lätt att göra rätt
Nyfosas ambition med hållbarhetsarbetet är att det ska vara lätt att göra rätt. De operativa målen ska vara tydliga och ha en direkt koppling till den dagliga verksamheten och enkelt gå att härleda till de globala hållbarhetsmålen. För att tydligt visa vägen framåt har Nyfosa identifierat ett antal konkreta mål enligt nedan.

Miljöcertifiering

  • 50% av fastigheterna (LFL) ska vara miljöcertifierade år 2025.*
  • 100% av fastigheterna (LFL) ska vara miljöcertifierade år 2030.*

Grön bilaga hyresavtal

  • 100 procent av nytecknade hyresavtal, exklusive p-platser och garage, ska innehålla grön bilaga år 2020.

Förbrukningsoptimering

  • 100 procent av fastigheterna (LFL) ska ha utvärderats avseende unik energiförbrukning år 2020.

Utbildning

  • 100 procent av organisationen ska vara utbildade i arbetsmiljö, fastighetsägaransvar och entreprenadansvar år 2020.

Leverantörsansvar

  • Från 2021 ska 100 procent av Nyfosas leverantörer ha anslutit sig till branschens uppförandekod.

Evidensbaserade klimatmål

  • Från 2021 ska Nyfosa ha antagit konkreta och vetenskapligt förankrade mål om minskade utsläpp i bolagets affärsplan.

Materialförbrukning och materialval

  • Under 2020 ska rutiner och system för uppföljning av använt material och materialval vid hyresgästanpassningar; och vid om- och nybyggnation utvecklas och implementeras.

Det operativa gröna ramverket beskriver vad som kan göras inom Nyfosa på operativ nivå för att nå målen.