English Svenska

Globala hållbarhetsmål

Nyfosa har under 2019 pekat ut riktningen för ett större globalt ansvar genom att knyta verksamheten närmare Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Utifrån viljan att konkretisera hållbarhetsarbetet har Nyfosa identifierat 12 globala hållbarhetsmål som verksamheten har en direkt eller indirekt möjlighet att påverka.
3. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Påverkan genom att t. ex. fasa ut farliga ämnen vid våra byggnationer och skapa en god och trygg arbetsmiljö för medarbetare, hyresgäster och leverantörer.
Relevanta delmål: 3.4, 3.6, 3.9

5. JÄMSTÄLLDHET

Påverkan genom att t. ex. alltid sträva efter jämn fördelning mellan kvinnor och män i organisationen och på ledande positioner.
Relevanta delmål: 5.1, 5.5

6. RENT VATTEN OCH SANITET

Påverkan genom att t. ex. alltid sträva efter en minskning av vattenförbrukning och återanvändning av vatten i våra fastigheter.
Relevanta delmål: 6.3, 6.4

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Påverkan genom att t. ex. sträva efter förnyelsebara energislag för el och uppvärmning av våra fastigheter.
Relevanta delmål: 7.2, 7.3, 7.4

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Påverkan genom att t. ex. sträva efter rättigheter och en trygg och säker arbetsmiljö för samtliga medarbetare, hyresgäster och leverantörer.
Relevanta delmål: 8.5, 8.8

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Påverkan genom att t. ex. uppgradera våra fastigheter genom driftoptimering för ökad vinst och hållbarhet.
Relevanta delmål: 9.4

10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Påverkan genom att t. ex. sträva efter en jämlik arbetsmiljö och utrota all diskriminering i samband med vår verksamhet.
Relevanta delmål: 10.3

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Påverkan genom att t. ex. arbeta för ett hållbart resande till och från våra fastigheter.
Relevanta delmål: 11.6, 11.A

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Påverkan genom att t. ex. sträva efter bästa förutsättningar för återvinning i samband med fastighetsutveckling och förvaltning.
Relevanta delmål: 12.2, 12.4, 12.5

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Påverkan genom att t. ex. sträva efter en minskning av utsläpp kopplade till vår verksamhet i enlighet med Parisavtalet.
Relevanta delmål: 13.1, 13.3

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Påverkan genom att t. ex. sträva efter att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer och stärka den biologisk mångfalden vid våra fastigheter.
Relevanta delmål: 15.5

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Påverkan genom att t. ex. alltid sträva efter att agera med trovärdighet, ärlighet och öppenhet.
Relevanta delmål: 16.5

De globala hållbarhetsmålen och delmålen går att läsa mer om på www.globalamalen.se