English Svenska

MOT EN 100 % HÅLLBAR AFFÄR

Nyfosas hållbarhetsansvar omfattar såväl samhället i stort som våra medarbetare och samarbetspartners. Arbetet utgår från den gröna plattformen och tar sikte mot visionen om en 100 % hållbar affär.

Nyfosas vision är att göra 100 % hållbara affärer. Det innebär att vi vill agera på ett sätt som inte äventyrar dagens eller framtida generationer. Det vill vi göra genom att i alla våra affärer värna vår natur, minska våra klimatutsläpp och ta ett socialt ansvar både lokalt och globalt. Allt hållbarhetsarbete inom Nyfosa utgår från bolagets gröna plattform som är uppbyggd av tre huvudsakliga nivåer som syftar till att göra det enkelt att arbeta med hållbarhetsfrågor på strategisk, operativ och bolagsnivå.

 

De globala hållbarhetsmålen utgör en övergripande styrning för vårt hållbarhetsarbete, hur vi mäter våra utfall och vad vi ska mäta.

Vårt operativa arbete utgår från SGBCs ramverk för miljöcertifiering av fastigheter.

Vi står bakom UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande.