English Svenska

Ersättning

Nyfosas ersättningsformer är utformade för att motivera ledande befattningshavare till att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska ersättningsformerna vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Vid årsstämma den 9 maj 2019 beslutade stämman att fram till nästa årsstämma ska ett årligt arvode utgå med 170 000 SEK till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i Nyfosa samt med 425 000 SEK till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 60 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 30 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 9 maj 2019 godkändes följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Nyfosa.

LTIP 2019 – Teckningsoptionsprogram för anställda

På årsstämman 2019 beslutades om en riktad emission av 1 950 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2019). LTIP 2019 syftar till att åstadkomma ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen baseras på aktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna och följer därefter Carnegies fastighetsindex (CREX) till september 2022.

Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100 procent av deltagarens kostnad för att förvärva teckningsoptionerna. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för januari-september 2022, bokslutskommunikén för 2022 och delårsrapporten för januari-mars 2023, dock längst fram till och med den 10 juni 2023.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 950 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,15 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.