English Svenska

ETT FASTIGHETSBOLAG FÖR HELA SVERIGE

Nyfosa är ett transaktionsintensivt, opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och säljer fastigheter i hela Sverige.

Vår affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden, kombinerat med en strategi som innebär att vi ska vara följsamma med marknadens förändringar. Vi begränsas varken av fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid.

Tack vare en flexibel investeringsstrategi, en marknadsnära organisation, transaktionsvana medarbetare och lång erfarenhet av riskbedömning kan Nyfosa göra investeringar som ligger utanför andra aktörers huvudfokus. Vi vill ta vara på affärsmöjligheter som kan leda till en portfölj med högavkastande fastigheter, huvudsakligen kommersiella sådana.

Per den 31 december 2019 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde av 19,6 MDSEK. Detta omfattade en uthyrningsbar yta om 1 877 tkvm och bestod främst av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige. I tillägg till Nyfosas helägda fastighetsbestånd äger Nyfosa även 50 procent av aktierna i fastighetsbolaget Söderport, som vid samma tidpunkt hade ett fastighetsbestånd motsvarande ett värde av 10,9 MDSEK. Läs mer under Söderport.

Se film om Nyfosa här