English Svenska

Obligation

Den 22 maj 2019 emitterade Nyfosa AB icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 375 baspunkter. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Nyfosa avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas att bli omkring den 10 juni 2019. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.

Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Prospekt (endast tillgängligt på engelska)