English Svenska

Söderport

Utöver Nyfosas helägda fastighetsbestånd innehar koncernen aktier i fastighetsbolaget Söderport.

Söderport ägs tillsammans med AB Sagax (publ), 50 procent vardera, och ägandet regleras av ett långsiktigt aktieägaravtal som ger ägarna lika stor beslutanderätt, vilket innebär att ingen av delägarna har bestämmande inflytande. Söderport utgör sålunda ett joint venture och Nyfosas resultatandel i Söderport redovisas inom bolagets förvaltningsresultat.

Söderport har ingen egen operativ organisation. I stället utför Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning på uppdrag av Söderport. Fastighetsförvaltningen avseende Söderports fastighetsbestånd i Göteborg utförs dock av Nyfosa.

Nyfosas andel i Söderport förvärvades av Hemfosa redan 2010. Söderports fastighetsbestånd har historiskt framför allt bestått av industri-, lager- och kontorsfastigheter, vilket utgör ett lämpligt komplement till Nyfosas helägda fastighetsbestånd. Per den 31 december 2019 ägde Söderport 80 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde, för Nyfosas del, om 5,45 MDSEK (totalt 10,9 MDSEK). Söderports fastighetsportfölj har sin tyngdpunkt i Stockholms- och Göteborgsområdet.