English Svenska

Med hög kvalitet och förädlingspotential

Nyfosas fastighetsbestånd delas in i kategorierna Kontor, Logistik/Lager samt Övrigt. Fastigheterna är fördelade över hela Sverige och är i huvudsak belägna i tillväxtkommuner och transportknutpunkter.

Den 31 december 2019 bestod Nyfosas fastighetsbetsbestånd av 230 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde av 19,6 MDSEK och ett hyresvärde av 1 740 MSEK, med en uthyrningsbar yta om 1 877 tkvm. Vi bedömer att fastighetsbeståndet överlag håller god kvalitet, men att förädlingspotential finns för ett flertal fastigheter.

Andelen fastigheter med förädlingspotential kan komma att variera till följd av transaktioner och genomförda investeringar i fastighetsbeståndet. Oaktat andelen fastigheter med förädlingspotential i nuvarande bestånd, per 31 december 2019, ser vi arbetet med att utveckla och förädla fastighetsbeståndet som en viktig del av bolagets verksamhet och strategi för att uppnå Nyfosas mål.

Utöver Nyfosas helägda fastighetsbestånd äger bolaget även 50 procent av fastighetsbolaget Söderport per den 30 september 2019 (läs mer på Söderport).

Kontor

Nyfosa innehade per den 31 december 2019 kontorsfastigheter till ett fastighetsvärde av 9,5 MDSEK, vilket motsvarade 49 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Nyfosas kontorsfastigheter är framförallt belägna i Mölndal, Örnsköldsvik, Uppsala och Sundsvall. Vi bedömer att vårt fastighetsbestånd av kontorsfastigheter är av god kvalitet i centrala lägen. Dessa fastigheter är i regel mycket omsättningsbara, då det ofta finns ett stort intresse från andra aktörer – inte minst från lokala fastighetsägare – att förvärva denna typ av fastigheter. Nyfosa ser även goda möjligheter att förädla fastighetsbeståndet och öka uthyrningsgraden.

Logistik/Lager

Nyfosa innehade per den 31 december 2019 logistik- och lagerfastigheter till ett fastighetsvärde av 6,3 MDSEK, vilket motsvarade 32 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Fastigheterna är belägna i orter som utgör transportknutpunkter i Sverige, såsom Eskilstuna, Växjö, Landskrona och Falun. Bland Nyfosas logistikfastigheter utgör en övervägande del moderna byggnader med stor flexibilitet i användningen. Moderna logistikfastigheter är optimerade för sina verksamheter och skiljer sig från äldre fastigheter bland annat genom en hög takhöjd, pelarsystem som inte begränsar verksamheten samt flexibilitet i lastbryggor och lastportar vilket innebär att höjd kan justeras för anpassning till flera typer av lastfordon. Bolaget ser god potential att förädla beståndet av lagerfastigheter.

Handel

Nyfosa innehade per den 31 december 2019 handelsfastigheter till ett värde av 2,1 MDSEK, vilket motsvarade 11 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Nyfosas handelsfastigheter är framförallt belägna i Luleå, Värnamo, Borås och Södertälje. Vi bedömer att vårt fastighetsbestånd av handelsfastigheter är belägna i bra handelsområden med en hög avkastning. Nyfosa ser även goda möjligheter att förädla fastighetsbeståndet och öka uthyrningsgraden.

Övrigt

Nyfosas fastighetsbestånd består även av fastigheter som inte kategoriseras som Kontor, Logistik/Lager eller Handel, utan i stället kallas Övrigt. Denna kategori utgörs bland annat av lokaler för hotellverksamhet och industri i orter som till exempel Skellefteå, Örebro, Norrköping och Växjö. Fastighetsbeståndet i kategorin Övrigt hade per den 31 december 2019 ett fastighetsvärde av 1,7 MDSEK, vilket motsvarade 9 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Även fastigheter inom denna fastighetskategori är belägna i orter där Nyfosa kan dra nytta av positiv befolkningstillväxt.

Projekt

Nyfosa har ett antal pågående projekt, dessa kan läsas mer om här https://dev.nyfosa.se/fastigheter/vara-projekt/.